Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu posprzatajmi.pl

1. Ochrona prywatności Usługobiorców stanowi priorytetowe zadanie Usługodawcy, tj. 4Easy Sp. z o.o.. Do jego realizacji Usługodawca z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczając je w szczególności przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 2135 ze zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz innymi właściwymi przepisami prawa.

2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Usługodawca.

3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne.

5. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane na podstawie wyrażonej przez nich zgody, jak również na podstawie przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonania Usługi.

5. Usługodawca gromadzi dane osobowe w celu realizacji Umowy. Dane Usługobiorców wykorzystywane są w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.

7. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania za pośrednictwem Serwisu, a gdy Serwis nie pozwala na zmianę danych poprzez kontakt na reklamacje@posprzatajmi.pl.

8. W razie wyrażenia woli chęci otrzymywania materiałów dotyczących promocji organizowanych przez Usługodawcę, Usługobiorca może w każdej chwili wysłać do Usługodawcy oświadczenie o braku woli dalszego otrzymywania tych materiałów za pośrednictwem wskazanego linku albo wiadomości zwrotnej SMS o wskazanej treści na wskazany numer. Usługobiorca może również zarządzać wyrażonymi zgodami na otrzymywanie Informacji handlowych za pośrednictwem swojego indywidualnego konta na Serwisie.

9. Usługobiorcy przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Usługodawcy, a zwłaszcza prawo do:

a) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

b) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;

c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że Usługodawca jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

e) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;

f) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację – wówczas Usługodawca zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych albo bez zbędnej zwłoki przekazuje żądanie Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, który wydaje stosowną decyzję;

g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych – wówczas Usługodawca zaprzestaje przetwarzania kwestionowanych danych osobowych.

10. Po zakończeniu korzystania z Usług, Usługodawca będzie przetwarzać dane dotyczące Usługobiorców, które są:

a) niezbędne do rozliczenia Usługi lub dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi;

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę - wyłącznie za zgodą Usługobiorcy;

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi;

d) niezbędne dla celów rozpatrzenia reklamacji.

11. Niezależnie od powyższych postanowień Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w zakresie w jakim jest to zezwolone przez przepisy prawa.

12. W związku z charakterem Serwisu oraz Usługi dane Usługobiorców będą udostępniane innym Usługobiorcom w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji Usługi.

13. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom dostęp do aktualnej informacji o:

a) udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną;

b) podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym, terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych.

14. Usługodawca używa systemów retargetowania reklam firm trzecich (partnerzy marketingowi) w tym Facebook, Google celem optymalizacji jakości reklam wyświetlanych użytkownikom w celu jak najlepszego dopasowania reklam bazując na zainteresowaniach danych użytkowników. Gromadzone dane zapewniają animizację poszczególnych Usługobiorców i służą poprawie jakości dostarczanych na ich rzecz treści.

15. Usługodawca stosuje pliki typu Cookies, służące do zbierania informacji pozwalających dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Usługobiorców oraz do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Usługobiorców z poszczególnych serwisów, które (w zależności od typu stosowanej przeglądarki internetowej) mogą być domyślnie zapisywane w urządzeniu Usługobiorcy. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia korzystanie z Usługi, może jednak spowodować utrudnienia w jej działaniu. Pliki Cookies mogą być wykorzystywane do:

a) Umożliwiania z korzystania z Usługi, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) zapewniania bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) umożliwiania zapis wybranych przez Usługobiorcę ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) dostarczania Usługobiorcom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

16. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego dzialania oraz speniania idynwidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję