Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu posprzatajmi.pl

1. Definicje

1.1. Administrator – 4Easy Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 19B/66, 60-681 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS000668281, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, będącą czynnym podatnikiem VAT: NIP 9721272093, REGON 366777067.

1.2. Dane osobowe – dane osobowe przekazane przez użytkownika serwisu posprzątaj.pl w procesie rejestracji lub wprowadzone do serwisu przez użytkownika w trakcie korzystania z serwisu, w tym dane dotyczące lokalizacji pomieszczenia objętego przedmiotem zleceń sprzątania, oraz IP urządzenia z jakiego użytkownik korzysta, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5 Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem posprztajmi.pl.

1.6. Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

2.1. Administrator pobiera w procesie rejestracji Użytkownika oraz w czasie dalszego korzystania z Serwisu dane osobowe. Administrator ogranicza zakres pobieranych danych osobowych jedynie do danych osobowych niezbędnych do utworzenia konta i prawidłowego korzystania z usług oferowanych Użytkownikom. Podanie danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

2.2. Na konto w Serwisie można zalogować się również za pośrednictwem portalu Facebook.

2.3. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), zobowiązuje się nie naruszać przy tym przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

2.4. Dane osobowe są przetwarzane:

2.4.1 w celu umożliwianie Użytkownikom zawierania umów zlecenia za pośrednictwem Serwisu (Serwis udostępnia szczegółowe dane adresowe pomieszczeń, które mają być objęte przedmiotem zleceń sprzątania pomiędzy zleceniobiorcami korzystającymi z Serwisu, a osobami sprzątającymi) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

2.4.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

2.4.3. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.4.4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

3. Uprawnienia użytkownika

3.1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich wskazania uniemożliwia dokonanie prawidłowej rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz realizację usług na jego rzecz.

3.2. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

3.3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

4. Okres przetwarzania danych osobowych

4.1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres aktywności konta Użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować swoje konto.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

5.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

5.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

6. Dane kontaktowe

6.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail reklamacje@posrzatajmi.pl

7. Zmiany polityki prywatności

7.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 21.05.018 r.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego dzialania oraz speniania idynwidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję