Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4Easy Sp. z o.o.

Definicje

Usługodawca oznacza 4Easy Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 19B/66, 60-681 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS000668281, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, będącą czynnym podatnikiem VAT: NIP 9721272093, REGON 366777067;

Adres e-mail to oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Adres IP to indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Usługobiorcy;

Informacja handlowa to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez danego przedsiębiorcę;

Ciasteczka to pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu;

Cena Sprzątania to cena za wykonanie Sprzątania, stanowiąca iloczyn Czasu Sprzątania oraz stawki za roboczogodzinę przypisanej do wybranej Osoby Sprzątającej;

Czas Sprzątania to wskazywany w godzinach okres niezbędny do realizacji Sprzątania. Czas Sprzątania jest obliczany za pośrednictwem Systemu po oznaczeniu przez Zlecającego parametrów

Pomieszczenia, a w szczególności: metrażu (w m2), rodzaju, ilości łazienek, ilości okien oraz innych parametrów wskazywanych w formularzu udostępnianego w Serwisie, w tym np. prasowania;

Konto to konto przypisywane do każdego Usługobiorcy indywidualnie po przeprowadzeniu procesu rejestracji, umożliwiające wystawianie ofert w Serwisie;

Prowizja to opłata pobierana przez Usługodawcę od Osoby Sprzątającej z tytułu podjętego Zamówienia;

Pomieszczenie oznacza lokal (mieszkalny albo biurowy), którego posprzątanie Zlecający zleca Sprzątaczowi;

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4Easy Sp. z o.o.;

Serwis oznacza witrynę o adresie www.posprzatajmi.pl za pośrednictwem, której Usługobiorcy mogą wymienić się informacjami dotyczącymi przeprowadzenia Sprzątania oraz wymienić danymi kontaktowymi;

Osoba Sprzątająca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu oferująca podjęcie Sprzątania w zamian za Cenę Sprzątania;

Sprzątanie usługa świadczona przez Osobę Sprzątającą, na własne ryzyko i rachunek, polegająca na przywróceniu czystości w Pomieszczeniach Zlecającego objętych Zamówieniem;

Strony to łącznie Usługodawca i Usługobiorcy;

Świadczenie usług drogą elektroniczną to wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

System teleinformatyczny to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne;

Środki komunikacji elektronicznej to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

Umowa to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta przez Usługobiorcę z Usługodawcą;

Usługa to usługa polegająca na umożliwieniu Osobie Sprzątającej wystawiania ofert na podjęcie Sprzątania, a Zlecającemu na wystawianie oferty o posprzątanie Pomieszczenia przez Osobę Sprzątającą;

Usługobiorca w zależności od relacji, Osoba Sprzątająca albo Zlecający; osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które ustawa przyznaje zdolność prawną;

Zaliczka Rezerwacyjna to opłata pobierana przez Usługodawcę od Zlecającego z tytułu podjętego Zamówienia i stanowi część Ceny Sprzątania;

Zamówienie to zamówienie przez Zlecającego przeprowadzenia przez Osobę Sprzątającą usługi Sprzątania we wskazanym Pomieszczeniu/-ach za podaną Ceną Sprzątania we wskazanym zakresie czynności;

Zlecający osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, oferująca podjęcie

przez Osobę Sprzątającą Sprzątania Pomieszczenia;

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa:

a) prawa i obowiązki Stron związane ze świadczeniem Usługi,

b) zakres odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi,

c) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usługi.

2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie postanowieniami Regulaminu.

3. Każda osoba korzystająca z Serwisu Usługodawcy zobowiązana jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. Zawarcie umowy, rejestracja i założenie konta

1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony od chwili utworzenia Konta przez Usługobiorcę. W celu utworzenia Konta Usługobiorca jest zobowiązany prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny za pośrednictwem Serwisu albo dokonać rejestracji przy wykorzystaniu konta Facebook Usługobiorcy.

2. W przypadku rejestracji nieobejmującej wykorzystania konta Facebook, Usługobiorca zobowiązany jest podać następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) numer telefonu komórkowego,

c) Adres e-mail,

d) oznaczyć hasło zabezpieczające Konto.

3. W razie, gdy Usługobiorca dokona wyboru rejestracji w Serwisie przy wykorzystaniu konta Facebook, Usługobiorca zobowiązany jest autoryzować Serwis w ramach aplikacji Facebook do uzyskania dostępu do następujących danych:

a) podstawowe informacje na temat Usługobiorcy, w tym zdjęcie profilowe,

b) Adres e-mail Usługobiorcy,

c) informacji profilowych: urodziny, historia edukacji, miasto rodzinne, zainteresowania, lokalizacja i historia zatrudnienia.

4. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b) jest on osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,

c) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu własnym albo jednostki, na rzecz której zakłada Konto,

d) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

e) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

5. Jedna osoba albo jednostka może utworzyć tylko jedno Konto.

6. W celu korzystania z Konta Usługobiorca akceptuje, że niezbędne jest korzystanie z czynnego Adresu e-mail oraz numeru telefonu podanego przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta. Usługobiorca może w każdej chwili zmienić informacje dotyczące podanego adresu e-mail i numeru telefonu za pośrednictwem panelu Usługobiorcy w Serwisie.

7. Adres e-mail oraz numer telefonu są powiązane z Kontem, stanowią konieczną formę identyfikacji Usługodawcy, jak również platformę służącą do komunikacji pomiędzy Stronami.

8. Jeżeli wskazany przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji Adres e-mail i/lub numer telefonu jest już wykorzystywany przez innego Usługobiorcę Konto nie zostanie utworzone. W takim przypadku Usługobiorca, za pośrednictwem Serwisu, otrzyma komunikat o konieczności wybrania innego Adres e-mail i/lub numer telefonu.

9. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, jeżeli poweźmie uzasadnione wątpliwości w zakresie prawdziwości danych rejestracyjnych wskazanych przez Usługobiorcę, w szczególności w przypadku podania przez Usługobiorcę fałszywego lub tymczasowego adresu e-mail.

10. Usługodawca zwraca uwagę, że hasło dostępu nie powinno być udostępniane przez Usługobiorcę jakimkolwiek osobom trzecim. Odpowiedzialność z tytułu udostępnienia przez Usługobiorcę hasła osobie, która nie powinna mieć dostępu do jego Konta ponosi wyłącznie Usługobiorca.

11. Usługobiorca może przypisać do swojego Konta informacje niezbędne do wystawienia faktur VAT.

III. Prawa i obowiązki Stron

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 lit. b. poniżej, Usługodawca świadczy Usługę w sposób ciągły.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a) wysyłania na Adres e-mail i/lub numer telefonu Usługobiorcy informacji w zakresie warunków technicznych, prawnych i operacyjnych korzystania z Usługi komunikatów,

b) dokonywania czynności konserwacyjnych Serwisu, co może powodować powstanie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub możliwości korzystania z Usługi, o czym Usługodawca nie jest zobowiązany uprzednio powiadamiać,

c) prowadzenia rankingów jakości i rzetelności Usługobiorców oraz częstotliwości podejmowania przez nich Zleceń i uwidoczniania ich na Serwisie,

d) umożliwienia Usługobiorcom, którzy zawarli Zamówienie dokonywania wzajemnej oceny z uwzględnieniem możliwości pozostawienia krótkiego komentarza i ich publikacji na Serwisie,

e) zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści sprzeczne dobrymi obyczajami, naruszającymi dobra osobiste innych Usługobiorców, jak również treści o charakterze naruszającym dobre obyczaje, w tym ofert o takim charakterze oraz inne treści sprzecznych z prawem, postanowieniami Regulaminu.

3. Rankingi prowadzone przez Usługodawcę mogą w szczególności uwzględniać takie parametry jak:

a) w zakresie dotyczącym Osób Sprzątających:

jakość wykonanego Sprzątania, tj. dokładność, szybkość, punktualność;

nastawienie do wykonywanej usługi;

ilość zrealizowanych Zamówień w danym okresie.

b) w zakresie dotyczącym Zlecających:

punktualność;

rzetelność w wywiązywanie się z Zamówienia, w tym uiszczenia Ceny Sprzątania oraz udostępnienia niezbędnego Sprzętu;

nastawienie do Osób Sprzątających.

4. Usługobiorca za pośrednictwem Konta może włączyć lub wyłączyć opcję poszukiwania Zamówień, co spowoduje uwzględnianie jego oferty na udzieleniu lub przyjęciu Zamówienia od innych Usługobiorców.

5. Włączenie przez Usługobiorcę opcji poszukiwania Zamówień spowoduje, że udostępnienie wskazanych przez niego danych w zakresie realizacji Zamówień. W szczególności, choć niewyłącznie dotyczy to publikacji wizerunku i innych udostępnionych przez Usługobiorcę danych.

6. Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:

a) publikacji treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra, w tym osobiste, innych Usługobiorców lub Usługodawcy,

b) wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz innych materiałów o charakterze Informacji handlowych, w tym przysyłania do innych Usługobiorców wiadomości o charakterze SPAM, jak również treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym,

c) podejmowania działań mogących zakłócić lub utrudnić funkcjonowanie Serwisu,

d) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami.

7. Usługodawca zwraca uwagę, że Zlecającym składającym Zamówienia przysługują względem Osób Sprzątających uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 r., o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

IV. Podstawowe obowiązki Osoby Sprzątającej

1. Osoba Sprzątająca przyjmując Zamówienie zobowiązuje się do:

a) stawienia się w uzgodnionym z Zlecającym czasie w Pomieszczeniu w celu przeprowadzenia Sprzątania, a w razie niemożliwości stawienia się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zlecającego oraz Usługodawcę,

b) przeprowadzenia Sprzątania za umówioną Cenę Sprzątania, w zakresie czynności uwzględnionych w Zamówieniu,

c) przeprowadzenie Sprzątania rzetelnie, z dołożeniem należytej staranności, przy podejmowaniu właściwych metod w zależności od konkretnego zadania i oraz w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie Czasu Sprzątania,

d) o ile zlecenie złożone przez Zlecającego to przewiduje, posiadania własnych środków czystości oraz akcesoriów (ścierki, zmywaki, papier itp.) niezbędnych do wykonania Sprzątania,

e) wywiązywania się ze zobowiązań publicznoprawnych (np. płatności odpowiednich podatków) związanych w podejmowaną działalności i realizacją Zamówień.

2. Osoba Sprzątająca podejmując Zamówienie i wykonując Sprzątanie działa we własnym imieniu lub w imieniu jednostki, którą reprezentuje, na własny rachunek lub na rachunek jednostki, którą reprezentuje oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność lub na ryzyko i odpowiedzialność jednostki, którą reprezentuje.

3. Osoba Sprzątająca jest zobowiązana do przeprowadzania Sprzątania jedynie przez czas jaki został wskazany w Zamówieniu.

V. Podstawowe obowiązki Zlecającego

1. Zlecający wysyłając Zamówienie jest zobowiązany do:

a) stawienia się w uzgodnionym z Osobom Sprzątającą czasie w Pomieszczeniu w celu umożliwienia przeprowadzenia Sprzątania, a w razie niemożliwości stawienia się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Osobę Sprzątającą oraz Usługodawcę,

b) udostępnienie Osobie Sprzątającej sprzętu niezbędnego do wykonania Sprzątania, tj. odkurzacz, deska do prasowania, żelazko, pralka, suszarka na bieliznę, mop itp.,

c) uiszczenia na rzecz Usługodawcy Zaliczki Rezerwacyjnej wskazanej w Serwisie,

d) uiszczenia na rzecz Osoby Sprzątającej Ceny Sprzątania zgodnie z Zamówieniem,

e) rzetelnego podania parametrów niezbędnych do skalkulowania Czasu Sprzątania, w szczególności wymiarów Pomieszczenia,

f) zapewnienia optymalnych warunków do realizacji Sprzątania.

2. Cena Sprzątania może zostać uiszczona bezpośrednio na rzecz Osoby Sprzątającej albo jeżeli Serwis będzie przewidywał taką funkcjonalność, za pośrednictwem Serwisu.

VI. Warunki płatności przez Zlecającego, odstąpienie od Zamówienia

1. Każdorazowo przy akceptacji zlecenia przez Osobę Sprzątającą Serwis generuje Zamówienie, w którym uwzględnia Cenę Sprzątania.

2. Osoba Sprzątająca jest zobowiązana do świadczenia Sprzątania jedynie w przez Czas Sprzątania uwzględniony w Zamówieniu.

3. Zlecający oraz Osoba Sprzątająca mogą we własnym zakresie ustalić termin, formę oraz sposób zapłaty za Sprzątanie. W przypadku, gdy Serwis będzie uwzględniał taką funkcjonalność, Zlecający może również zlecić Usługodawcy uiszczenie Ceny Sprzątania na rzecz Osoby Sprzątającej. Warunkiem przyjęcia przez Usługodawcę takiego świadczenia jest uprzednie przekazanie przez Zlecającego równowartości Ceny Sprzątania. Usługodawca jest zobowiązany do realizacji płatności do wysokości uiszczonej przez Zlecającego. W przypadku, gdy przekazana kwota nie wystarcza na pokrycie wartości zrealizowanego Sprzątania Zlecający jest zobowiązany do pokrycia różnicy we własnym zakresie.

VII. Warunki płatności Prowizji i Zaliczki Rezerwacyjnej

1. Każdorazowo przy określaniu przez Osobę Sprzątającą stawki za roboczogodzinę Sprzątania, Usługodawca powiększa ją o stawkę Prowizji.

2. Prowizja płatna jest po otrzymaniu przez Osobę Sprzątającą informacji o złożonym Zamówieniu, która będzie uwzględniać informacje dotyczące przybliżonej lokalizacji, Powierzchni oraz Czasu Sprzątania.

3. Po otrzymaniu informacji o złożonym Zamówieniu Osoba Sprzątająca jest zobowiązana uiścić Prowizję w terminie wskazanym w przedmiotowej informacji, pod rygorem odmowy przekazania pełnej treści Zamówienia.

4. Prowizja jest uiszczana w sposób określony w Serwisie.

5. W przypadku anulowania Zamówienia Prowizja nie podlega zwrotowi Osobie Sprzątającej.

6. Serwis umożliwia również dokonywanie przez Osoby Sprzątającej przedpłat w poczet przyszłych Prowizji. Kwota dokonanej przedpłaty będzie przypisana do Konta, a Prowizje będą automatycznie pomniejszać środki zgromadzone przez Osobę Sprzątającej w wyniku dokonanych przedpłat, każdorazowo po przyjęciu przez Osobę Sprzątającą danego Zamówienia.

7. W razie rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Usługodawca zobowiązany jest do zwrotu uiszczonych tytułem przedpłaty środków po złożeniu przez Usługobiorcę odpowiedniego wniosku na adres: reklamacje@posrzatajmi.pl. Zwracając nominalną wartość zgormadzonych przez Usługobiorcę środków na koncie Usługodawca jest uprawniony do potrącenia równowartości prowizji pobieranej przez operatora systemu transferu środków.

8. Zaliczka Rezerwacyjna płatna jest w momencie składania Zmówienia w Systemie do Osób Sprzątających.

9. Zaliczka Rezerwacyjna jest uiszczana w sposób określony w Serwisie.

10. W przypadku anulowania Zamówienia przez Zlecającego po akceptacji Zamówienia przez Osobę Sprzątająca nie podlega ona zwrotowi Zlecającemu.

11. W przypadku anulowania złożonego już Zamówienia przez Osobę Sprzątająca, nastąpi ponowne wysłanie Zamówienia do pozostałych dostępnych Osób Sprzątających, a w przypadku ich braku lub nie podjęcia przez żadna z nich Zamówienia zostanie ono definitywnie anulowane. W takim przypadku Zaliczka Rezerwacyjna zostanie zwrócona Zlecającemu w terminie do 7 dni roboczych po mailowej dyspozycji Zlecającego na adres: reklamacje@posrzatajmi.pl.

VIII. Ochrona danych osobowych

Usługodawca zapewnia ochronę powierzonych mu przez Usługobiorców danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usługi.

2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, pod rygorem pozostawienia jej be rozpoznania, co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy (imię i nazwisko, Adres e-mail/numer telefonu),

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

4. Reklamacje należy składać za mailowo na adres reklamacje@posrzatajmi.pl.

5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na Adres e-mail.

6. Usługodawca zaznacza, że w związku z tym, że nie jest in stroną umowy Sprzątania jaką Usługobiorcy mogą zawierać między sobą za pośrednictwem serwisu, kierowanie względem Usługodawcy reklamacji dotyczących wykonania Zamówienia przez którąkolwiek ze stron jest bezprzedmiotowe.

X. Rozwiązanie umowy

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez Usługobiorcę lub Usługodawcę zgodnie z poniższymi zasadami.

2. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę w każdym czasie, bez konieczności podania przyczyny, przez samodzielną dezaktywację swojego Konta.

3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi i dezaktywować Konto Usługobiorcy w następujących przypadkach:

a) naruszenia przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu,

b) powzięcia przez Usługodawcę informacji, że Usługobiorca korzysta z Usługi w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza czyjekolwiek dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy lub innych Usługobiorców lub umieszcza treści lub podejmuje aktywności o charakterze erotycznym lub pornograficznym,

c) usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej lub numeru telefonu, które były użyte do założenia Konta,

d) otrzymywania przez Usługodawcę co najmniej dwóch komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.

4. Niezależnie od powyższego Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi i dezaktywować Konto Usługobiorcy w zachowaniem 1 (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia.

5. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dezaktywacji Konta.

6. O rozwiązaniu umowy Usługodawca poinformuje Usługobiorcę (na podany przez Usługobiorcę Adres e-mail) najpóźniej w terminie 24 godzin od dezaktywacji Konta.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i dezaktywacji jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po dezaktywacji wynikającej z naruszenia Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory powstałe na gruncie świadczonych Usług rozstrzygał będzie właściwy miejscowo polski sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Klauzule informacyjne

1. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez 4Easy Sp. z o.o. oraz Polityką Prywatności.

2. Czy zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez nas: 4Easy Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 19B/66, 60-681 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS000668281, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, będącą czynnym podatnikiem VAT: NIP 9721272093, REGON 366777067, w celu zawierania umów za pośrednictwem serwisu posprzatajmi.pl oraz korzystania z dostępnych na nim usług świadczonych drogą elektroniczną?

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę aby 4Easy Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 19B/66, 60-681 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS000668281, o kapitale zakładowym w wysokości 20.000 zł, będącą czynnym podatnikiem VAT: NIP 9721272093, REGON 366777067, była administratorem powierzonych przeze mnie w niniejszym formularzu danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie posprzatajmi.pl i realizację świadczonych w nim usług. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookie w celu lepszego dzialania oraz speniania idynwidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję